Voorwaarden

1. Algemeen
2. Aanbod
3. Overeenkomst
4. Herroepingsrecht
5. Uitoefenen van het herroepingsrecht door de consument
6. Kosten herroepingsrecht
7. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
8. Uitsluiting herroepingsrecht
9. Prijs
10. Nakoming overeenkomst en extra garantie
11. Levering en uitvoering
12. Betaling
13. Geschillen
14. Beeldmateriaal
15. Privacy Beleid
16. Modelformulier voor herroeping

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eigentijds en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Eigentijds behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

2. Aanbod

Het aanbod is vrijblijvend en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De foto’s die Eigentijds gebruikt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eigentijds niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Onderkan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Eigentijds meteen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Eigentijds is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Dit gebeurd door een bevestigingsmail na  plaatsen van bestelling.

Eigentijds kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Eigentijds op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Herroepingsrecht

De consument kan bij de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Eigentijds mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Producten die op maat zijn gemaakt volgens de door de consument gekozen specificaties, zijn uitgesloten van retournering. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

5. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Eigentijds.

Nadat de consument kenmaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen, of overhandigt hij dit aan Eigentijds. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6. Kosten herroepingsrecht

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang van de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

7. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als Eigentijds de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding ogenblikkelijk een ontvangstbevestiging.

Eigentijds vergoedt het bedrag van de consument, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Eigentijds of sluitend bewijs van complete terugzendig overlegd kan worden. Tenzij Eigentijds aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Eigentijds gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

Eigentijds kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsplicht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarom de ondernemer geen invloed heeft.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijds is verstreken;
 2. betreffende weddenschappen en loterijen.

9. Prijs

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Eigentijds bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

10. Nakoming overeenkomst en extra garantie

Eigentijds staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, haar toeleverancier, fabrikant of importeur garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

De garantietermijn van Eigentijds komt overeen met de fabrieksgarantietermijn en is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing dor de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

De garantie geldt niet als:

 1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt;
 2. de consument de geleverde producten heeft laten repareren en/of bewerken door derden;
 3. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn. 
 4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. 

11. Levering en uitvoering

Eigentijds zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Eigentijds kenbaar heeft gemaakt.

Eigentijds streeft ernaar alle de geaccepteerde bestellingen binnen 3 á 5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na betaling te verzenden.

Indien de verzending vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

De consument heeft geen recht op schade vergoeding.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Eigentijds tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Eigentijds bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Betaling

Bij het aangaan van de overeenkomst, dient de consument de betaling binnen 7 dagen te voldoen. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Eigentijds accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.
Na ontvangst van het bedrag zal Eigentijds de bestelling in orde maken en de producten zo spoedig mogelijk verzenden.

13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Eigentijds en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

14. Beeldmateriaal

Al het beeldmateriaal in de vorm van foto’s en/of video’s zijn eigendom van Eigentijd. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd, nagemaakt of onder andere naam gebruikt worden. Ingestuurde foto’s/video’s worden alleen na goedkeuring van de maker geplaatst. 

15. Privacy Beleid

Eigentijds streeft ernaar om uw gebruikte gegevens, indien nodig, op juiste wijze te verwerken en beschermen. 

Gegevens die tijdens een bestelling gevraagd worden, worden enkel gebruikt om contact te kunnen opnemen voor eventuele vragen, het versturen van producten en/of het gebruiksvriendelijk te maken in het gebruik van uw account. Deze gegevens worden opgeslagen in de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

De gegevens en date worden niet gedeeld aan derden.  Eigentijds gebruikt dit alleen voor het verbeteren van jouw shop ervaring. 

16. Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overkomst wilt herroepen, na melding aan Eigentijds)

Aan
Eigentijds
Borgvlietsedreef 33 
4615 EA Bergen op Zoom

 • Ik deel Eigentijds hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep:
 • Besteld op (DD-MM-JJJJ):
 • Bestelnummer:
 • Ontvangen op (DD-MM-JJJJ):
 • Naam consument:
 • Adres consument:
 • IBAN Rekeningnummer:
 • Handtekening van consument:
 • Datum (DD-MM-JJJJ)